XRAY X1 2016 2.5mm Graphite Servo Holder

XRay

$18.00 $19.50
SKU: 376230

XRAY X1 2016 2.5mm Graphite Servo Holder. This is the replacement X1 2016 servo holder.